(GEO-GG8D6N-KC) GRAND GEORGIA TBILISI 8 DAYS 6 NIGHTS JAN - JUN 2020

โดยสายการบิน  Air Astana (KC)

Hilight

*** คุณค่ะ ราคานี้ เที่ยว 8 วัน 6 คืน นะจ๊ะ

*** ไม่จองไม่ไป เสียใจแย่ ราคา 39,999.- บาท

เยือนจอร์เจีย สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส

เที่ยวครบสถานที่ไฮไลท์ - ชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) - ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) - ชมป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) - ขึ้นเคเบิ้ลคา CABLE CAR เพื่อชมทัศนีภาพของเมืองทบิลิซี - พักรร. 3 ดาว // อิสระอาหารค่ำ 3 มื้อ

ราคาเริ่มต้น 39,999.-

กำหนดการเดินทาง

MAR 20

29/03/2020-05/04/2020@39,999

โปรแกรม >> http://ormtravel.com/322


*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ***

ราคานี้ขายในคณะที่มากกว่า 15 – 20 ท่านขึ้นไป  //ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้

 

 

 

ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้กรณีที่คณะออกเดินทางกรณีที่ต่ำกว่า 15 ท่าน ทางคณะทัวร์จะแจ้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่คณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีหัวหน้าทัวร์ไทย อำนวยความสะดวก

ประกาศจาก สถานทูตคาซัคสถานประจำประเทศไทย
ยกเว้นวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยมีผลตั้งแต่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากที่มีการจอง

        พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางทันที

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 20 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

}กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

}หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องจะเป็นเตียง TWIN ROOM รวมทั้งสิ้น  5 คืน  + 1 คืน ALMATY (CITY TOUR KAZAKH)   
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry)

น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ

 

 

 

 

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน,ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก

เมืองไทย USD/วัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

 • 3 USD / ท่าน สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น x 7 วัน = 21 USD
 • 2 USD / ท่าน สำหรับคนขับรถต่อวัน x 7 วัน = 14 USD
 • 3 USD /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 8 วัน = 24 USD

รวมค่าทิป 59 USD/ท่านหรือประมาณ 1,950 บาทไทย

 

}ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)

}ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล รับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสำคัญ

}กรณีผู้เดินทางไม่สามารถ เข้า-ออก เมืองได้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

}บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ทางคณะทัวร์ ขอเพิ่มท่านละ 2,000 บาท กรณีที่คณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีไกด์ อำนวยความสะดวก **

 

 

 

 

}ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกที

}บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

}บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน  เครื่องบินรีเลย์  ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง }เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

}เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

}กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ   

}ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมือง

}สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออก

}หากท่านจองรายการทัวร์ ของเรา ถือได้ว่าท่านได้ยอมรับและตกลงตามในรายการทัวร์ทุกอย่างตามที่แจ้งไว้ตามเอกสารด้านบนแล้ว
}ภาพที่ใช้ในการโฆษ

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **

**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี*

ไป
กลับ
ราคา
29/03/2020
05/04/2020
39,999

ชวนเพื่อนไปออมประสบการณ์กัน