THE FLASH MALAYSIA 3D2N by (MH) APR-JUN 19 start 6999

โดยสายการบิน Malaysia Airlines

ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์สำคัญของมาเลเซีย
กัวลาฯ - ปุตราจาย่า - เก็นติ้ง - คาเมร่อนไฮแลนด์

Hilight

สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์

² พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *

² นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน

² ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู

² สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์

² ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า

² สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!

ราคาเริ่มต้น 6,999.-

กำหนดการเดินทาง

APR 19 - JAN 20

โปรแกรมเต็มๆ >> http://ormtravel.com/241


 • แจ้งข้อมูลสำคัญ -
 1. ***ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก***
 2. ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี  ราคา 3,500 บาท
 3. เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

 

 1. *** ซีรีย์ MH นี้เป็นราคาโปรโมชั่น หากยกเลิกไม่สามารถคืนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี ***

 

 1. *** พีเรียดราคาโปรโมชั่น 6,999.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปได้ *** หากตัดกรุ้ปต้องชำระเป็นราคา 7,999

 

 

อัตรานี้รวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ– กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2 ท่านตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

 

อัตรานี้ไม่รวม 

 • ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน

โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 

 • หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 • ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 

 1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

 1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

 

 1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

 

 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

 

 

ไป
กลับ
ราคา
13/04/2019
15/04/2019
10,999
14/04/2019
16/04/2019
10,999
19/04/2019
21/04/2019
7,999
20/04/2019
22/04/2019
7,999
26/04/2019
28/04/2019
7,999
27/04/2019
29/04/2019
7,999
03/05/2019
05/05/2019
7,999
04/05/2019
06/05/2019
7,999
10/05/2019
12/05/2019
7,999
11/05/2019
13/05/2019
7,999
17/05/2019
19/05/2019
8,999
18/05/2019
20/05/2019
9,999
22/05/2019
25/05/2019
18,400
24/05/2019
26/05/2019
7,999
14/06/2019
16/06/2019
6,999
21/06/2019
23/06/2019
7,999
28/06/2019
30/06/2019
7,999
05/07/2019
07/07/2019
6,999
12/07/2019
14/07/2019
7,999
13/07/2019
15/07/2019
8,999
14/07/2019
16/07/2019
8,999
19/07/2019
21/07/2019
7,999
27/07/2019
29/07/2019
9,555
02/08/2019
04/08/2019
7,999
10/08/2019
12/08/2019
9,555
16/08/2019
18/08/2019
7,999
23/08/2019
25/08/2019
7,999
30/08/2019
01/09/2019
6,999
06/09/2019
08/09/2019
7,999
13/09/2019
15/09/2019
7,999
20/09/2019
22/09/2019
7,999
27/09/2019
29/09/2019
6,999
04/10/2019
06/10/2019
7,999
05/10/2019
07/10/2019
7,999
12/10/2019
14/10/2019
9,999
18/10/2019
20/10/2019
7,999
25/10/2019
27/10/2019
7,999
26/10/2019
28/10/2019
7,999
01/11/2019
03/11/2019
6,999
08/11/2019
10/11/2019
7,999
15/11/2019
17/11/2019
7,999
22/11/2019
24/11/2019
7,999
29/11/2019
01/12/2019
7,999
05/12/2019
07/12/2019
8,999
08/12/2019
10/12/2019
8,999
13/12/2019
15/12/2019
8,999
14/12/2019
16/12/2019
8,999
21/12/2019
23/12/2019
8,999
28/12/2019
30/12/2019
9,999
29/12/2019
31/12/2019
9,999
30/12/2019
01/01/2020
10,999
31/12/2019
02/01/2019
10,500
01/01/2020
03/01/2020
8,999

ชวนเพื่อนไปออมประสบการณ์กัน