PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY 6D4N BY MALAYSIA AIRLINES_PNZ01-MH

โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES

Hilight

 • หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์
 • หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์
 • โรโตรัว (Rotorua) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
 • รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
 • ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
 • อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
 • ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว

ราคาเริ่มต้น 47,999.-

กำหนดการเดินทาง

MAY - SEP 19

17/05/2019-22/05/2019@47,999
22/05/2019-27/05/2019@47,999
19/06/2019-24/06/2019@47,888
22/06/2019-27/06/2019@47,999
12/07/2019-17/07/2019@49,999
25/07/2019-30/07/2019@49,999
10/08/2019-15/08/2019@49,999
11/08/2019-16/08/2019@49,999
20/08/2019-25/08/2019@47,999
21/09/2019-26/09/2019@47,999

โปรแกรมเต็มๆ >> http://ormtravel.com/1o7


อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgrade ที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน 30 กิโลกรัม (ไม่เกิน2ชิ้น) ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท
 8. ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์ 3,500 บาท
 9. ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท หรือ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 90 ดอลลาร์นิวซีแลนด์(NZD) หรือประมาณ 2,000 บาท รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

          -   โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

          - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยัง          ประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • การชำระค่าบริการ

          - กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท

          (กรุณาส่งแบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าและสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมกับหลักฐานโอนเงินมัดจำ

          ค่าทัวร์)

          - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือจะเรียกเก็บไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนออกเดินทาง

 

**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ**

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

          เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

ขณะนี้ตัวแทนพิจารณาวีซ่าได้ย้ายไปเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

และการพิจารณาอาจจะนานกว่าเดิม รบกวนทุกท่านเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

และยื่นเอกสารผ่านศูนย์ยื่นวีซ่า (TTSERVICE New Zealand) ยังต้องนำเล่มพาสปอร์ตไปรูดเล่มเหมือนเดิม แต่จะไม่นำเล่มเข้าสถานฑูต ส่วนผลวีซ่าจะส่งมาทางที่บริษัทฯ เป็น E-Visa (กระดำษ A4)

**หากท่านใดต้องการใช้พาสปอร์ต เพื่อเดินทางรบกวนแจ้งกับบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อดำเนินการคืนท่านกลับไป**

 

หมายเหตุ  บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปหรือแบบครอบครัวเท่านั้น หากท่านใดต้องใช้พาสปอร์ต

จำเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 3,500 บาท/ท่านแบบกรุ๊ปหรือแบบครอบครัวเท่าใดสปอร์ต จ่าเป็นนวี

 • . หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป พร้อมสำเนา 1 ชุด และ
 • . มีหน้าว่างติดกัน อย่างน้อย 2 หน้า ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า รบกวนถ่ายเรคคอร์ดในเล่มแนบมา

  ด้วย

 • . รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว
 1. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) **ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น**

     หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

     การใช้ชื่อของ แต่ละสถานฑูต) **ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น**

     หากเป็นภาษาไทย หรือ ทะเบียนการค้าภาษาไทย ต้องแปลที่สถาบันที่ได้รับรองการแปลที่

       ถูกต้องตามสถานฑูตต้องการเท่านั้น

3.1 กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท ภาครัฐ / เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ : ใช้ หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันที่เริ่มเข้าทำงาน มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

3.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ/เจ้าของร้านค้า: ใช้ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ ที่มีรายชื่อผู้เดินทางและวัตถุประสงค์ของบริษัท (ที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน) แปลเป็นภาษาอังกฤษ

3.3 กรณีเกษียณอายุ: ใช้ หนังสือรับรองการเกษียณอายุการทำงาน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์โดยผู้เดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุวันที่เกษียณ ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง ระยะเวลาการทำงานและเงินเดือนล่าสุด พร้อมแนบ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ (ถ้ามี)

       3.4 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: ใช้ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั้น ว่ากำลังศึกษาอยู่

       ระบุชั้นปีที่

       ศึกษา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น มีอายุไม่เกิน 1 เดือน หรือ กรณีปิดเทอมใช้สำเนาบัตร

       นักเรียน พร้อมแปลภาษาอังกฤษ

3.5 กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์ หนังสือชี้แจ้งเกี่ยวกับอาชีพปัจจุบัน เป็นภาษาอังกฤษ โดยชี้แจ้งว่า ค้าขายเกี่ยวกับอะไร ร้านค้าตั้งอยู่ที่ใด เปิดดำเนินการมาแล้วกี่ปี มีรายได้ต่อเดือนเท่าไร พร้อมแนบ สำเนาเกี่ยวกับการเสียภาษี มาด้วย

 1. 4. หลักฐานการเงิน (ประเภทออมทรัพย์)

4.1  ขอสเตทเมนท์ (Bank statement) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชีที่ถูกต้องตรงตรงตามหน้าพาสปอร์ต พร้อมประทับตราจากธนาคาร (ทุกท่านต้องมีหลักฐานการเงินในการยื่นวีซ่า)

4.2 กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย (Bank Guarantee) เป็นภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทําจดหมายรับรองการเงิน พร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย )

 1. 5. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / สำเนาเปลี่ยนชื่อ หรือ

    นามสกุล (ถ้ามี)  พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

     หมายเหตุ..      ต้องแปลจากสถาบันที่ได้รับรองการแปลที่ถูกต้องเท่านั้น

 1. 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 2. 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 3. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์:

8.1 สูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (สถาบันที่ได้รับรองการแปลเท่านั้น)

          8.2 หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือ มารดา ผู้ที่ 

                ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอำเภอออกให้เท่านั้น เป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มา

               เป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

          8.3 หากไม่ได้เดินทางทั้งบิดาและมารดา พร้อมกันทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา และ มารดาทั้งคู่ อนุญาตให้เดินทางกับใคร โดยให้ทางอำเภอออกให้เท่านั้น เป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ไป
กลับ
ราคา
17/05/2019
22/05/2019
47,999
22/05/2019
27/05/2019
47,999
19/06/2019
24/06/2019
47,888
22/06/2019
27/06/2019
47,999
12/07/2019
17/07/2019
49,999
25/07/2019
30/07/2019
49,999
10/08/2019
15/08/2019
49,999
11/08/2019
16/08/2019
49,999
20/08/2019
25/08/2019
47,999
21/09/2019
26/09/2019
47,999

ชวนเพื่อนไปออมประสบการณ์กัน