WPTG1009D RUSSIA 9 DAY TG [DME-DME] JAN- JUN 20

WPTG1009D RUSSIA 9 DAY TG [DME-DME] JAN- JUN 20

เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ชมป้อมปราการแห่งเมืองเวลิคี นอฟโกรอด สัมผัสความงดงาม พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ชมโ๙ว์บัลเล่ย์ เต้นระบำปลายเท้า รับประทานอาการค่ำพร้อมชมการแสดงระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส บินภายในจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสู่กรุงมอสโคว์ นั่งรถไฟด่วยจากกรุงมอสโคว์สู่เวลีคี นอฟโกรอด